پروفایل مصطفی بهدانی

مصطفی بهدانی photographer
1 سال تجربه 1 پروژه کار کرده جمهوری اسلامی ایران
25,000تومان /ساعت 10k+تومان درآمد کسب کرده
Graphic Designphotoshopعکاسی

mostafabehdani

سابقه کار (1)